Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos mokinių lankomumo tvarka 2021-08-17 11:52:39 128.72 KB
Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (priedas Nr. 1) 2021-08-17 11:52:39 17.5 KB
Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (priedas Nr. 2) 2021-08-17 11:52:39 17.5 KB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos nuostatai 12.9 MB
Priėmimas į mokyklą
PRIĖMIMO TVARKA Į MOKYKLĄ 2023m. 2023-03-08 09:54:06 258.41 KB
2023-2024 m.m. Priėmimo komisijos posėdžių grafikas 2023-03-27 11:17:04 187.88 KB
PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS 198.27 KB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos KLASIŲ KOMPLEKTACIJOS, MOKINIŲ BEI KLASIŲ VADOVŲ SKYRIMO Į KLASES TAVRKOS APRAŠAS 2023-05-11 10:46:48 196.75 KB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO PRINCIPAI 2023-05-11 10:48:15 187.31 KB
Tvarkos
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) LANKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS 358.96 KB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2022 m. 306.44 KB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2023 m. 299.25 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos VEIKLOS PLANAS 2022 m. 2023-02-06 14:53:13 458.6 KB
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 2023-03-30 12:24:32 1 MB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos UGDYMO PLANAS 2022-2023 m.m. 2023-02-06 14:54:01 5.35 MB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 2023–2027 METŲ STRATEGINIS PLANAS 2023-01-29 20:32:53 286.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-14 08:58:45 8.18 MB
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-14 08:59:01 7.56 MB
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-14 08:59:13 5.89 MB
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos lėšų panaudojimą 2018 m. ataskaita 2021-07-14 08:59:13 170.95 KB
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS M-KLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 9.54 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 m.m. 2022-09-19 22:34:42 252.33 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2018-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 450.52 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų PLANAS 2020 m. 2021-07-14 09:06:35 182.88 KB
Viešųjų pirkimų PLANAS 2017 m. 2021-07-14 09:06:36 81 KB
Viešųjų pirkimų PLANAS 2016 m. 2021-07-14 09:06:36 84.01 KB
Viešųjų pirkimų PLANAS 2015 m. 2021-07-14 09:06:36 84.18 KB
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2015 m. 2021-07-14 09:06:37 125.03 KB
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-07-14 09:14:39 228.96 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYLOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKA 2023 m. 2023-04-19 13:32:47 288.88 KB
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INFORMACIJOS VYKDYMO TVARKA MOKYKLOJE 2022-11-21 16:16:08 687.49 KB
DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO 2022-11-21 16:13:25 78.8 KB
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 2022-11-21 16:12:22 216.89 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2022 m. 306.44 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-14 09:24:33 681.3 KB
Atmintinė dėl duomenų tvarkymo 2021-07-14 09:24:34 96.78 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS 2022-11-21 16:28:27 99.19 KB
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS 2022-11-21 16:26:41 126.74 KB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS VISOS DIENOS MOKYKLOS ( VDM) GRUPIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO MODELIS 2022-11-21 16:25:36 185.98 KB
VDM LANKYMO SUTARTIS 3 PRIEDAS 2022-11-21 16:29:00 187.21 KB
Panaudotos paramos ataskaitos Atnaujinta Dydis
1,2 proc. ATASKAITA 2021 2021-12-29 12:41:16 113.85 KB
Visuomenės sveikatos priežiūra Atnaujinta Dydis
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA 374.47 KB
PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKA 448.47 KB
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKA 394.18 KB
Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo TVARKA 256.06 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus Mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas TVARKA 2022-09-21 21:33:03 225.82 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS 2023-03-30 12:24:32 1 MB
Darbo Tarybos reglamentas Atnaujinta Dydis
Darbo Tarybos veiklos reglamentas 2022-03-23 15:41:16 431.5 KB